Nabór wniosków

o współorganizację wydarzeń na rok 2023 jest już otwarty!

Wnioski można nadsyłać do 12 września 2022 r.

Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Paryżu działa na rzecz rozwoju polsko-francuskiej współpracy badawczej oraz promocji polskiej nauki we Francji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym (takich jak sympozja, konferencje czy wykłady).

Obecnie przygotowujemy program merytoryczny na przyszły rok. Przyjmowane są wnioski o współorganizację wydarzeń ze wszystkich dziedzin nauki. Jeżeli jesteś naukowcem i prowadzisz polsko-francuską współpracę naukową oraz chciałbyś współorganizować z nami wydarzenie, zapraszamy do złożenia wniosku. Dodatkowo punktowane będą wydarzenia nawiązujące tematycznie do 5 misji UE programu Horyzont Europa: przystosowania się do zmian klimatu (w tym do transformacji społecznej); zagadnień związanych z nowotworami; stanu oceanów, mórz i wód; neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast oraz stanu gleb i żywności w Europie. Ważnym elementem przy ocenie wniosków będzie również interdyscyplinarność badań.

Oprócz merytorycznego wsparcia zespołu Stacji, m.in. poprzez nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi prelegentami czy współpracy przy ustalaniu programu wydarzenia i moderowaniu sesji, ze swojej strony Stacja może zaoferować:

 • użyczenie sali konferencyjnej dla maks. 80 osób,
 • obsługę audio-wideo wydarzenia,
 • pokoje gościnne dla maks. 10 prelegentów,
 • promocję wydarzenia.

Wszystkie nadesłane we wskazanym terminie wnioski będą podlegać wieloetapowej ocenie formalnej, merytorycznej i finansowej.

Serdecznie zapraszamy do składania propozycji na współorganizację wydarzeń do dnia 12 września bieżącego roku. Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: secretariat@paris.pan.pl

Formularz aplikacyjny

dotyczący współorganizacji wydarzenia naukowego
w PAN SN w Paryżu

 • Termin składania wniosków na rok 2023: 12 września 2022
  Date limite de dépôt de dossiers pour 2023: 12 septembre 2022
  Application deadline for 2023: 12th of September 2022
 • Formularz należy wypełnić w dwóch z trzech wskazanych języków (polski, francuski, angielski).
  Le formulaire doit être rempli dans deux des trois langues indiquées (polonais, français, anglais).
  The form should be filled in two of the three indicated languages (Polish, French, English).
 • *Pola obowiązkowe.
  Champs obligatoires.
  Mandatory fields.
 • Formularz do wysłania jedynie po całkowitym uzupełnieniu.
  Uwaga: nie ma możliwości zapisania częściowo uzupełnionego formularza!
  Le formulaire ne doit être envoyé que lorsqu’il est entièrement rempli.
  Remarque : il n’est pas possible de sauvegarder le formulaire partiellement rempli !
  Application form can be sent only when fully completed.
  Note: it is not possible to save a partially completed application form!
 • Wersja robocza/edytowalna do pobrania tutaj
  Brouillon/version modifiable à télécharger ici
  Draft/editable version to download here
Formularz

Dane głównego współorganizatora (wnioskodawca)*
Données du coorganisateur principal (postulant)
Data of main co-organiser (applicant)

Współorganizatorzy*
Coorganisateurs
Co-organisers

Prosimy o wskazanie tylko potwierdzonych współorganizatorów, którzy podpiszą porozumienie.
Merci d’indiquer seulement les coorganisateurs confirmés qui vont signer une convention de coopération.
Please indicate only confirmed partners which will sign an agreement.

Partnerzy instytucjonalni
Partenaires insitutionnels
Institutional partners

Prosimy o wskazanie tylko potwierdzonych partnerów.
Merci d’indiquer seulement les partenaires qui ont confirmé leur volonté de participation.
Please indicate only confirmed partners.

Tytuł wydarzenia*
Titre de l’événement
Title of the event

Rodzaj wydarzenia*
Type d’événement
Type of event

Konferencja | Colloque | Conference
Gromadzi zwykle ok. 80-200 uczestników. W ramach konferencji odbywają się 2-4 sesje wykładowe i posterowe.
Il rassemble généralement entre 80 et 200 participants. Le colloque comprend 2 à 4 sessions de conférences et de posters.
It usually gathers around 80-200 participants. The conference includes 2-4 lecture and poster sessions.

Sympozjum | Symposium | Symposium
Sympozja są formą konferencji, jednak zwykle dotyczą węższego niż konferencje zakresu tematycznego.
Les symposiums sont une forme de colloque, mais couvrent généralement un éventail de sujets plus restreint que les colloques.
Symposia are a form of conference, but usually cover a narrower range of topics than conferences.

Warsztaty | Ateliers | Workshop
Forma konferencji, której celem jest umożliwienie jak najbliższego kontaktu naukowców o ustalonej pozycji akademickiej z młodymi badaczami.
Une forme du colloque conçu pour mettre en contact le plus étroitement possible les chercheurs universitaires avec les jeunes chercheurs.
A form of conferences designed to bring academic researchers into contact with young researchers as closely as possible.

Konferencja międzynarodowa | Colloque international | International conference
Konferencja, która gromadzi co najmniej 1/3 gości zagranicznych w stosunku do liczby uczestników ogółem.
Un colloque qui rassemble au moins 1/3 d'invités étrangers par rapport au nombre total de participants.
A conference which gathers at least 1/3 foreign guests in relation to the total number of participants.

Prosimy o zaznaczenie jednej opcji.
Merci d’indiquer une option.
Please indicate only one option.

Rodzaj

Przewidywana liczba uczestników*
Nombre prévu de participants
Expected number of participatns

minimum 33 %

Proponowany termin wydarzenia*
Date proposée d’événement
Proposed date of the event

Miejsce wydarzenia*
Lieu de l’événement
Venue

Miejsce wydarzenia

Język obrad*
Langue de travail
Language

Język

Nazwiska głównych zaproszonych wykładowców wraz z afiliacją*
Noms des principaux intervenants invités et leurs affiliations
Names of the main invited speakers and their affiliations

Zakres tematyczny konferencji obejmujący najważniejsze zagadnienia*
Le champ thématique du colloque couvrant les questions les plus importantes
Thematic scope of the conference covering the most important issues

max 1500 znaków | 1500 caractères maximum | max. 1500 characters

W przypadku konferencji niecyklicznej proszę uzasadnić potrzebę jej organizacji
Pour un colloque non cyclique, veuillez justifier la nécessité de l'organiser
For a non-cyclical conference, please justify the need to organise it

max 1500 znaków | 1500 caractères maximum | max. 1500 characters

Gdzie publikowane będą referaty,wystąpienia wygłoszone na konferencji?*
Où seront publiés les articles/présentations donnés lors de la conférence?
Where will the papers, presentations from the conference be published?

w wydawnictwie pokonferencyjnym
dans la publication d'après colloque
in the conference proceedings
w czasopismach międzynarodowych
dans des revues internationales
in international journals
w czasopismach ogólnopolskich
dans des revues polonaises
in Polish journals
w czasopismach lokalnych
dans des revues locales
in local journals
w publikacji zwartej wydawanej przez wydawnictwo uczelniane
dans une publication publiée par une maison d'édition universitaire
in a publication published by a university publishing house
w publikacji zwartej wydawanej przez wydawnictwo o zasięgu krajowym
dans une publication d'une maison d'édition de diffusion nationale
in a publication published by a publishing house of national scope

Wkład finansowy*
Participation financière
Financial participation

Proszę określić udział finansowy współorganizatorów.
Merci de définir la participation financière de chaque coorganisateur.
Please specify the financial participation of the co-organisers.

Kto zapewnia | Prise en charge | Who covers
Kto zapewnia | Prise en charge | Who covers
Kto zapewnia | Prise en charge | Who covers
Kto zapewnia | Prise en charge | Who covers
(Stacja nie pokrywa | Centre ne fournit pas | Centre does not cover)
Kto zapewnia | Prise en charge | Who covers
Kto zapewnia | Prise en charge | Who covers
Dossier podlega ocenie merytorycznej i finansowej. Decyzja dot. współorganizacji wydarzenia zostanie przekazana mailowo. W przypadku decyzji o współorganizacji wydarzenia, PAN SN w Paryżu i współorganizator podpiszą porozumienie w zakresie jego realizacji.

Le dossier sera soumis à une évaluation scientifique et financière. La réponse sera communiquée par courriel. Dans le cas d’une décision positive, le Centre Scientifique à Paris et le coorganisateur signeront une convention de coopération concernant l’événement en question.

The application form will undergo a scientific and financial evaluation. The decision to co-organise the event will be communicated by e-mail. In case of a decision to co-organise the event, the Polish Academy of Sciences – Scientific Center in Paris and the co-organiser will sign an agreement.