Na przestrzeni wieków teatr europejski przechodził rozmaite, mniej lub bardziej znaczące, przeobrażenia – formalne, estetyczne i techniczne. Ewoluowały: gra aktorska, aranżacja sceny i układ sali widowiskowej. Dramatopisarze i aktorzy próbowali znaleźć najlepszą formy artystycznego wyrazu, aby jak najbardziej podobać się widzom i oddziaływać na nich.

Jeszcze w XVII wieku teatr był zasadniczo rozrywką dworu i uprzywilejowanych warstw społecznych. Równolegle stał się przedmiotem zainteresowania cenzury i kontroli państwa. W XVIII wieku, zwłaszcza w krajach Zachodu, na scenie uwidoczniły się rosnące ambicje polityczne i społeczne mieszczaństwa. Po roku 1789 zaś, wraz z upadkiem Ancien Régime’u i liberalizacją życia publicznego, teatr wyzwolił się z klasycznych reguł, które go pętały i hamowały jego dalszy rozwój. Aż w końcu, w kolejnych dziesięcioleciach, dramatopisarze romantyczni ogłosili swobodę aktu twórczego.

W poszczególnych krajach europejskich przeobrażenia te przejawiały się w inny sposób i z inną intensywnością, zależnie od lokalnych uwarunkowań kulturowych, politycznych i społecznych. Zmiany w obrębie teatru miały inny charakter w Polsce, gdzie życie kulturalne było rozproszone pomiędzy wiele magnackich dworów, a inny we Francji, gdzie kolejni monarchowie dążyli do monopolizacji kultury i pełnej kontroli instytucji teatralnych. Inaczej sprawa wyglądała w Anglii, gdzie wciąż żywa była tradycja teatru szekspirowskiego, albo w Hiszpanii, gdzie sceny pozostawały pod wpływem teorii dramatycznych Calderóna de la Barki i Lope de Vegi, a inaczej we Francji, w której ukształtowała się rygorystyczna doktryna klasyczna. Jeszcze inne tradycje panowały w krajach protestanckich, gdzie ze względu na uwarunkowania kulturowe i religijne sceny nie mogły się swobodnie rozwijać.

Na przestrzeni wieków na teatr europejski bezpośrednio wpływało również wiele wydarzeń historycznych: oświecenie dało początek dramie mieszczańskiej, z kolei rewolucja francuska stworzyła i spopularyzowała melodramat, a wiek XIX zrodził dramat romantyczny. W czasach kryzysu społecznego czy politycznego scena zawsze i wszędzie stawała się miejscem ścierania się poglądów rewolucyjnych, a aktorzy tudzież dramatopisarze nie kryli wcale swoich sympatii politycznych.

Zapraszamy teatrologów, literaturoznawców, historyków, historyków sztuki i wszystkich, którzy w swoich badaniach zajmują się historią teatru, o przesyłanie propozycji wystąpień na następujące tematy:

– estetyczne i formalne przeobrażenia w teatrze;
– społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju sztuki dramatycznej;
– rozwój techniczny scen;
– przemiany w zakresie gry aktorskiej;
– zmiana statusu aktora i dramaturga w sferze publicznej.

Na każde z proponowanych powyżej zagadnień można spojrzeć z różnych perspektyw – pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje zawierające się w tematyce konferencji.

Propozycje wystąpień w języku francuskim (maksymalnie 3000 znaków) należy przesłać do 15 kwietnia 2021 r. na adres: tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl. Po każdej, zaplanowanej na 20 minut prezentacji przewidziano 15 minut na dyskusję i pytania.

Organizatorzy zapraszają uczestników konferencji na obiad w formie bufetu (poniedziałek, wtorek) oraz kolację (poniedziałek). Planowana jest również publikacja materiałów konferencyjnych w formie monografii.

Termin konferencji: 4-5 października 2021

Miejsce konferencji: Stacja Polskiej Akademii Nauk w Paryżu (74, rue Lauriston)

Języki konferencji: francuski

Komitet naukowy konferencji:

Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski)
Renaud Bret-Vitoz (Université de Paris-Sorbonne)
Philippe Bourdin (Université Clermont Auvergne)
Monika Kulesza (Uniwersytet Warszawski)
Marek Dębowski (Uniwersytet Jagielloński)
Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Maja Pawłowska (Uniwersytet Wrocławski)
María Luisa Lobato (Universidad de Burgos)

Komitet organizacyjny:

Tomasz Wysłobocki (Uniwersytet Wrocławski)
Ewa Kulak (Uniwersytet Wrocławski)

Kalendarium:

15 kwietnia – termin nadsyłania propozycji wystąpień
30 kwietnia – powiadomienie uczestników o decyzji przyjęcia (bądź nie)
30 maja – termin uiszczenia opłat konferencyjnych
30 czerwca – ogłoszenie programu konferencji

 

 

photos : S. Trzybiński, N. Pstrag