Dotyczy: prowadzonej procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Audyt zgodności budynku Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu z kodeksem budownictwa, weryfikacja przyznanej kategorii oraz określenie wymagań prawnych dla budynku; przeprowadzenie przeglądów budowlanych; audyt dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych”

Informujemy, że w przedmiotowej procedurze w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez

MICHAL KAROL ARCHITECTE.

Pełna treść