Polska Akademia Nauk

Stacja Naukowa w Paryżu

74, rue Lauriston – 75116 Paris

secretariat@paris.pan.pl

sekretariat: +33 1 56 90 18 37
recepcja: +33 1 56 90 18 35

POLSKA AKADEMIA NAUK
Stacja Naukowa w Paryżu
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Dojazd: 

  • M° (linia 6): Boissière lub (linia 2): Victor-Hugo
  • Autobus (linia 30): Boissière lub (linia 63): Iéna

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa,
tel.: 00 48 22 182 6000
fax: 00 48 22 182 7050

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston 75116 Paryż tel.: 00 33 156901849, secretariat@paris.pan.pl jest jednostką nieposiadająca osobowości prawnej wchodzącą w skład Polskiej Akademii Nauk.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji celów statutowych Stacji Naukowej, w tym organizacji konferencji i wydarzeń naukowych oraz pobytu na terenie Stacji.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ustawowo (w przypadku umów będących podstawą do rozliczeń księgowych) lub przez okres roku, w przypadku pobytów w pokojach gościnnych Stacji.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu żądanie od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia jak również w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.