Misja

Do najważniejszych zadań Stacji Naukowej Polskiej  Akademii Nauk w Paryżu należy:

  • promocja polskiej nauki poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, spotkań, wystaw i innych wydarzeń o charakterze naukowym,
  • rozwój współpracy naukowej między Polską a Francją i krajami frankofońskimi, rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-francuskich,
  • pomoc naukowcom z Polskiej Akademii Nauk, stażystom, stypendystom, studentom przybywającym do Francji z polskich wyższych uczelni i innych instytucji naukowych w celach badawczych lub edukacyjnych.

Biblioteka

Katalog Biblioteki PAN SN Paryż [plik xls]

Wypożyczenia, od poniedziałku do piątku, po uprzednim umówieniu się secretariat@paris.pan.pl

Biblioteka Stacji Naukowej PAN była tworzona od 1947 roku. Ze względu na skomplikowaną sytuację Polskiej Akademii Umiejętności i związane z nią zmiany organizacyjne, a także trudne warunki lokalowe i materialne, funkcjonowała z przerwami i była wielokrotnie reorganizowana. Kilkakrotnie książki z jej zbiorów były przekazywane do kraju, np. w roku 1971 cenne polonica (m.in. druki Wielkiej Emigracji) zostały przekazane do Biblioteki PAN w Kórniku.

Księgozbiór składa się głównie z pozycji nabytych po 1970 roku. Biblioteka specjalizuje się w dokumentowaniu związków historycznych i kulturalnych Francji i Polski, miejsca Polski we współczesnej Europie, historii polskiej nauki i jej osiągnięć, różnorodności polskiego dziedzictwa kulturalnego: literatury, języka, sztuki, muzyki itp. Od kilku lat biblioteka jest stale unowocześniana. Komputerowa baza katalogowa jest dostępna online. Zbiory biblioteki liczą obecnie około 10 tysięcy woluminów książek i 20 tytułów czasopism (w tym około 50% to tytuły aktualizowane na bieżąco).

Publikacje

Działalność wydawnicza Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Od 1948 roku Stacja wydawała francuskojęzyczny „Bulletin”. Łącznie ukazało się 19 zeszytów, które zawierały artykuły wybitnych polskich specjalistów z różnych dziedzin nauki.

W latach 1962-1991 kontynuacją „Bulletin” były zeszyty nowej serii „Conférences” – każdy z nich zawierał kompletny tekst wykładu. W ramach tej serii ukazało się ogółem 140 zeszytów.

Następnie do 1997 roku okazjonalnie wydawane były rozszerzone wersje wybranych, szczególnie interesujących wykładów, dotyczące w szczególności stosunków politycznych, naukowych i kulturalnych Francji, Polski i Europy Wschodniej.

Począwszy od 1998 roku Stacja wydaje Roczniki, które zawierają kalendarium wydarzeń, teksty najciekawszych wykładów, wywiady z ludźmi nauki, a także wspomnienia o wybitnych naukowcach i materiały archiwalne. Od 1998 roku ukazało się 11 tomów Annales, od 2005 roku są one publikowane w całości po francusku.

Z początkiem nowego milenium Stacja PAN zaczęła także wydawać nieregularnie czasopismo w języku angielskim „Science & Society”. Publikowane w nim artykuły, autorstwa wybitnych autorytetów naukowych z różnych krajow, m.in. laureatów nagrody Nobla: Sir H. W. Kroto czy J. M. Lehna, podkreślają wielki wpływ naukowego poznania i edukacji na społeczeństwa i ich ekonomiczny rozwój. Szczególne znaczenie mają tu nauki ścisłe – chemia i fizyka, nauki medyczne i biologiczne oraz materiałoznawstwo (zwłaszcza nanotechnologie).