Development of post-mining regions – projects, perspectives and international collaboration

W dobie przemian związanych z transformacją energetyczną i przechodzeniem na niskoemisyjne źródła energii, Polska staje przed wyzwaniami społeczno-gospodarczymi oraz środowiskowymi, które będą skutkiem wygaszania działalności kopalni węglowych. Z tymi samymi problemami mierzyła się Francja począwszy od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy swoja aktywność kończyło zagłębie górnicze Nord-Pas-de-Calais. Dziś wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest świadectwem dążenia do stworzenia modelowych miast robotniczych w XIX wieku, a także ilustruje ważny okres w historii przemysłowej Europy. Jednak mimo znacznego zaangażowania finansowego ze strony państwa oraz przemyślanego przygotowania organizacyjnego jeśli chodzi o rekultywacje i rewitalizacje, region ten po dziś dzień mierzy się z negatywnymi skutkami intensywnych przemian – szczególnie w sferze gospodarczej i społecznej.

Celem konferencji jest przedstawienie doświadczeń polskich i francuskich (zrealizowane projekty, podejście organizacyjne, możliwości finansowania), a także wymiana dobrych i złych praktyk w zakresie rewitalizacji terenów pogórniczych. W ramach konferencji planowane jest włączenie sesji dotyczącej stosowania założeń New European Bauhaus (planowany cross-cluster w Horyzoncie Europa) w projektowaniu zagospodarowania terenów pogórniczych. Spodziewanym wynikiem będzie m.in. zestaw rekomendacji dla decydentów w Polsce, mający na celu zniwelowanie negatywnych skutków transformacji, bazując na doświadczeniach francuskich.

Data

11 paź 2024

Czas

09:30 - 17:00