Nauczanie języków specjalistycznych w dobie globalizacji

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Rejestracja w j. francuskim Rejestracja w j. angielskim

 

Książka abstraktówProgram wydarzenia

Procesy integracyjne, szybki przepływ informacji, zawrotny postęp technologiczny, intensywny rozwój korporacji międzynarodowych, swobodne przemieszczanie się ludzi, hybrydowe praktyki społeczne itp. to złożone procesy zachodzące w skali światowej i świadczące o postępującej globalizacji. Połączenie tych światowych trendów i ich lokalnych uwarunkowań nie było jeszcze przedmiotem zbyt rozległych rozważań w kontekście dydaktyki języków obcych, choć nie można nie zauważyć, że procesy globalizacyjne silnie warunkują działania edukacji językowej, stawiając przed nią coraz to nowe wyzwania. O ile wiadomo, że formy działania w tej czy innej dziedzinie mogą być mniej lub bardziej uniwersalne, o tyle praktyki komunikacyjne nie zawsze i wszędzie są identyczne. Z tego też powodu, istnieje realna potrzeba refleksji, ale też i wymiany poglądów oraz doświadczeń nad sposobami nauczania języków obcych (szczególnie w wymiarze specjalistycznym) w odniesieniu do procesów globalizacyjnych.

W coraz bardziej globalnym świecie warto podjąć się poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące nauczania języków specjalistycznych. W jaki sposób definiować język specjalistyczny? Do jakiego rodzaju praktyk komunikacyjnych go odnosić? Które z tych praktyk traktować jako najbardziej dla niego reprezentatywne: te, które obowiązują w kraju będącym kolebką danego języka, te z krajów wschodzących, o dynamicznej demografii, gdzie rośnie liczba użytkowników danego języka, czy też te, które są realizowane w krajach o silnej ekspansji gospodarczej i w językach innych niż ich własny? Czy w globalnym świecie nadal można mówić o języku specjalistycznym w liczbie pojedynczej? Czy poza lokalnymi odmiennościami leksykalnymi i fonologicznymi, w płaszczyźnie dyskursu i komunikacji istnieje jeden uniwersalny Business English, français de la mode czy français médical?

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Obrady będą toczyły się w języku francuskim i angielskim.

Referaty plenarne wygłoszą znamienici specjaliści z Polski, Niemiec i Francji.

Call for Papers Appel à communication

Zgłoszenia z propozycjami tytułów referatów wraz z abstraktami (300 słów) należy przesyłać na adres: lsp.globalisation@gmail.com do dnia 20 lipca 2021 roku.

Zgłoszenie powinno także zawierać imię i nazwisko prelegenta, jego afiliację i adres mailowy.

Zaproszeni goście

Dr hab. Elżbieta Gajewska, prof. UP pracuje w Instytucie Neofilologii w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą języków specjalistycznych tj. Languages for Specific Purposes (w perspektywie językoznawczej, dydaktycznej i translatorycznej), jak również przemian w komunikacji i nauczaniu języków zachodzących pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest współautorką monografii LSP, FOS, Fachsprache. Dydaktyka języków specjalistycznych oraz koordynatorem szkoleń w zakresie kształcenia językowego dla celów zawodowych w ramach projektu « Małopolska Chmura Edukacyjna ».

 

 

Prof. Dr. Christian Efing kieruje katedrą « La langue allemande contemporaine » w RWTH Aachen University. Wcześniej, przez okres sześciu lat, pracował w Bergische Universität w Wuppertalu. Swoje badania naukowe realizuje w obszarze komunikacji zawodowej, rejestrów języka zawodowego i specjalistycznego, socjolingwistyki. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Sprache im Beruf Kommunikation in der Aus- und Weiterbildung – Forschung und Praxis.

 

 

 

Prof. Jean-Marc Mangiante jest wybitnym specjalistą w zakresie językoznawstwa francuskiego oraz dydaktyki języka francuskiego jako obcego (FLE) i dla celów zawodowych (FOS). Pracuje na Université d’Artois, m.in. jako koordynator Master FLE/FLS/FOS en milieux scolaire et entrepreneurial (en présentiel et à distance) i Diplôme d’Université (DU) de Français sur Objectif Universitaire, oraz redaktor serii wydawniczej Didactique des Langues w ramach kolekcji Études Linguistiques (Artois Presse Université, APU). Jego zainteresowania badawcze dotyczą analizy dyskursów specjalistycznych, dydaktyki języka francuskiego dla celów zawodowych i akademickich (FOS/FOU).

 

 

Cédric Sarré jest adiunktem Sorbonne Université – INSPE de Paris. Jego praca naukowa, w ramach CELISO (Centre de Linguistique en Sorbonne), koncentruje się na nauce języków za pośrednictwem technologii (ALMT), interakcjach na lekcjach języka, specjalistycznym języku angielskim (w perspektywie instytucjonalnej, epistemologiczej i dydaktycznej) oraz szkoleniu nauczycieli języków obcych.

 

 

 

Virginie André jest wykładowcą ze stopniem doktora habilitowanego na l’Université de Lorraine (ATILF – CNRS).

W swoich badaniach zajmuje się socjolingwistyczną analizą interakcji werbalnych i ich wpływu na nauczanie języków, a w sposób szczególny wykorzystaniem korpusów do celów dydaktycznych. Prowadzi badania z zakresu socjolingwistyki i dydaktyki z udziałem studentów, imigrantów i rodzimych użytkowników doświadczających niepewności językowej. Więcej informacji na stronie: https://perso.atilf.fr/VirginieAndre/

 

 

Prof. Hervé Adami jest socjolingwistą i dydaktykiem języka francuskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kształcenia językowego osób dorosłych (imigrantów, analfabetów) w trakcie integracji społecznej i zawodowej. Pasjonuje się także polityką i ideologiami językowymi.

 

Data

07 - 08 paź 2021
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

Université Marie Curie-Sklodowska