Sprawozdanie z działalności PAN Stacji Naukowej w Paryżu w 2023 r.

W roku 2023 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu kontynuowała swoją działalność statutową, do której należy popularyzowanie osiągnięć polskiej nauki we Francji poprzez organizację wydarzeń naukowych oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy polskimi i francuskimi jednostkami oraz naukowcami. W ramach tegorocznego programu merytorycznego, PAN Stacja Naukowa w Paryżu kontynuowała wspieranie interdyscyplinarności i multidyscyplinarności nauki. Zrealizowanych zostało dziesięć wydarzeń naukowych, trzy wydarzenia, które skupiały się na promowaniu współpracy między nauką a biznesem oraz jedna wystawa. Wydarzenia naukowe wpisywały się w pięć dziedzin nauki (OECD): nauki medyczne i o zdrowiu, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, nauki humanistyczne oraz sztukę. Podejmowane tematy odpowiadały priorytetom PAN Stacji Naukowej w Paryżu, takim jak szeroko pojęte zmiany klimatyczne, czy 5 misji UE w programie Horyzont Europa. Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia współorganizowane wraz z instytutami Polskiej Akademii Nauk, takie jak: 1) konferencja Where the World is Heading? (z Instytutem Oceanologii PAN), gdzie wystąpienia dali m.in. przedstawiciele UNESCO – Mariusz Lewicki i Vinicius Lindoso; 2) sympozjum Polish-French Symposium II: Advances in Ultracold Matter Physics (z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytutem Fizyki PAN oraz Laboratoire Kastler Brossel), gdzie prelegentami byli m.in. wielokrotnie nagradzani za osiągnięcia naukowe prof. Kazimierz Rzążewski i prof. Maciej Lewenstein oraz 3) sympozjum Brain Aging, Neurodegeneration and the Role of Natural Molecules in Maintaining Brain Health (z Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetem w Bordeaux), gdzie prelekcję wygłosił m.in. Prof. Pierre-Marie Lledo.  

Oprócz działań typowo naukowych, PAN Stacja Naukowa w Paryżu współorganizowała również wydarzenia nakierowane na promocję naukowców w środowisku biznesowym oraz komercjalizację badań. Wymienić tu można Polish Tech Day, promujący polskie start-upy czy Science Polish Perspectives (SPP) – Meetup Paris 2023, współorganizowany m.in. z Polonium Foundation, podczas którego swoje prelekcje wygłaszały kobiety, dzieląc się swoim doświadczeniem z perspektywy naukowej i biznesowej. W programach wybranych wydarzeń, z inicjatywy PAN SN w Paryżu, znalazły się panele dot. możliwości pozyskiwania grantów ERC, zrealizowane we współpracy z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN. Stacja udzieliła również patronatu 2nd French-Polish Chemistry Congress, który odbył się we francuskim Montpellier. Podsumowanie wydarzeń realizowanych w 2023 roku w PAN Stacji Naukowej w Paryżu zostało opublikowane w 24 numerze Roczników Stacji (Annales).  

W ramach działalności merytorycznej PAN Stacja Naukowa w Paryżu kontynuowała również tworzenie bazy projektów realizowanych we współpracy polsko-francuskiej. Ponadto rozpoznane zostały możliwości realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, czego wynikiem było zaaplikowanie o dołączenie do sieci badawczej w ramach COST Action. Stacja stworzyła oraz rozpowszechniła Ofertę dla instytutów PAN, skierowaną do pracowników Akademii, prezentującą możliwości współpracy. Stacja gościła również naukowców realizujących pobyty badawcze w ramach wizyt PAN-CNRS (prof. Daniela Mège z Centrum Badań Kosmicznych PAN, dr hab. Andrzeja Ptoka z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz dr Joannę Klim z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN). 

Dr inż. Magdalena Sajdak uczestniczyła w prestiżowych wydarzeniach, reprezentując polską naukę podczas: Human Frontier Science Program – International Scientific Symposium; wręczeniu Polsko-Francuskiej Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie we Francuskiej Akademii Nauk; International Science Council, gdzie brała udział w  panelu dyskusyjnym pt. Science Diplomacy and Science in a Time of Crisis; czy World Nuclear Exhibition, umożliwiającej przedstawicielom Instytutu Fizyki Jądrowej PAN wizytę w reaktorze jądrowym w Centre CEA Paris-Saclay.  

Stacja kontynuowała nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z polskimi oraz francuskimi instytucjami działającymi na terenie Francji – m.in. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNRS, CY Cergy Paris Université, INRAE, Institut de France, Ecole Normale Supérieure, Stałymi Przedstawicielstwami RP przy OECD i UNESCO w Paryżu, Instytutem Polskim, Biblioteką Polską, Ambasadą RP w Paryżu.  

Pod kątem administracyjnym Stacja przeprowadziła trzy duże prace: 1) prace remontowe pomieszczenia rozdzielni elektrycznej; 2) ekspertyzę stanu technicznego stropu kondygnacji -1 budynku głównego oraz szczeliny w ścianie zewnętrznej przy klatce schodowej budynku oficyny; a także 3) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku głównego i oficyny. 

Data

14 lut 2024 - 31 mar 2024
Zakończone!