Nowe trendy w fizyce

Badania dotyczące wczesnych faz ewolucji Wszechświata, wielowymiarowych czarnych obiektów oraz ciemnej materii odgrywają istotną rolę w działalności naukowej wiodących ośrodków na świecie. Nagrody Nobla przyznane za studia nad promieniowaniem reliktowym, rozszerzaniem się Wszechświata (ciemna energia), czy za odkrycie fal grawitacyjnych potwierdzają priorytetową wagę wyżej wspomnianych studiów. Użycie metod badawczych mających swoje źródło w teoriach unifikacyjnych (korespondencja AdS/CFT), czy też studia nad oddziaływaniem ciemnej materii z obiektami zwartymi takimi jak gwiazdy neutronowe, czarne dziury może przyczynić się do zrozumienia wpływu ciemnej materii na formowanie się struktur we wczesnym Wszechświecie. Celem konferencji jest przybliżenie wyżej wspomnianej problematyki, dyskusja zagadnień które mogą być testowane w przyszłych eksperymentach dotyczących fizyki wczesnego Wszechświata, z czołowymi naukowcami z Polski i zagranicy.

Program

Data

28 - 29 lis 2019
Zakończone!

Czas

10:00 - 18:00

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences

Współorganizator

Université Marie Curie-Sklodowska