terraIncognita

„Patrzymy na zamykające się okno”

Obejrzyj retransmisję na YouTube

W 1896 roku Svante Arrhenius (szwedzki chemik i fizyk) stwierdził, że spalanie paliw kopalnych może spowodować nadmierny wzrost temperatury i przewidywał, że ludzkość stanie w obliczu zagrożenia za kilkaset lat. Świat podjął walkę ze skutkami zmian klimatu w 1992 roku przyjmując Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu, której celem było zapewnienie, że średnia temperatura Ziemi utrzyma się na poziomie bezpiecznym dla środowiska i ludzi. Niestety nasze działania ograniczające emisje gazów cieplarnianych są nieskuteczne i obecnie 9 z 13 „punktów krytycznych” dla systemu klimatycznego Ziemi zostało uaktywnionych, mogą one niedługo uruchomić kaskadę zdarzeń gwałtownie pogarszających sytuację klimatyczną na Ziemi. W 1969 roku ukazał się Raport Sekretarza Generalnego ONZ wzywający wszystkie kraje do racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi i wysiłków na rzecz ochrony biosfery. Nasze działanie w zakresie ochrony środowiska pozostają całkowicie nieudane. Blisko 1/3 obszarów chronionych w świecie jest wysoce zdegradowanych, zaledwie 1/5 państw wypełnia warunki określone w Konwencji o różnorodności biologicznej. Modele statystyczne wyrokują, że reakcja ekosystemów na zmiany klimatu może mieć przebieg gwałtowny i powszechny, może rozpocząć się już w 2030 r. w regionach tropikalnych.

Kryzys klimatyczny i bioróżnorodności stanowi realne egzystencjalne zagrożenie dla cywilizacji, znaleźliśmy się w stanie zagrożenia planetarnego. Niestety nigdzie na planecie, w żadnym kraju nie istnieje system społeczno-polityczny, który mógłby adekwatnie odpowiedzieć na powyższe zagrożenia, byłby zdolny do radzenia sobie z przewidywanymi katastrofami. Ta tragiczna sytuacja nakłada na naukowców niezwykłą odpowiedzialność za dotarcie z przesłaniem o stanie biosfery do rządów, biznesu i opinii publicznej i przekonanie ich do działań, które dałby szansę na zrównoważoną przyszłość. Potrzebujemy nowego paradygmatu rozwoju, aby stworzyć takie gospodarki, które zapewnią dobrobyt przy jednoczesnym poszanowaniu sprawiedliwości społecznej i granic planetarnych. Potrzebujemy światowej transformacji, w której to ochrona środowiska, a nie wzrost gospodarczy, jest siłą napędową rozwoju. Najwyższy czas zmienić nasze indywidualne zachowania. Jeśli chcemy rozwiązać nasze problemy i dokonać niezbędnych zmian, potrzebujemy nowego rodzaju ludzkiej obecności na Ziemi. Potrzebujemy nowego sposobu widzenia świata, opartego na myśleniu relacyjnym, który podkreśla wzajemne relacje, współzależność, współżycie i współistnienie natury-kultury, człowieka i środowiska, ludzi i istot pozaludzkich. Czy nastąpi fundamentalna zmiana relacji człowieka do Ziemi? Czy jesteśmy gotowi na zmianę?

 

 

authorphoto

Prof. dr hab. Piotr Skubałaprofesor nauk biologicznych, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką mechowców), etyk środowiskowy, działacz ekologiczny, aktywista klimatyczny (związany z Climate Reality Project – fundacja Al Gore’a), „ekspert ds. etyki” w Komisji Europejskiej, Bruksela (program HORYZONT 2020), członek Komisji ds. GMO i GMM przy Ministerstwie Środowiska (Polska, 2014-2019), członek Zespołu Recenzentów w „Diversity” (MDPI, Szwajcaria), Międzynarodowej Rady Redakcyjnej w „Acarologia” (Francja) oraz „Journal of Pollution Effects and Control ” (OMICS Publishing Group, USA), członek Rady Naukowej i stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” (Polska) oraz miesięcznika „Dzikie Życie” (Polska), współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współgospodarz spotkań Klubu Myśli Ekologicznej, autor 145 artykułów naukowych, 47 rozdziałów w monografiach, 38 komunikatów naukowych i 140 publikacji popularnonaukowych (z zakresu akarologii, ekologii, filozofii środowiska, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju oraz problemów społecznych).

Data

27 kw. 2021
Zakończone!

Czas

18:00 - 20:00

Etykiety

ONLINE

Lokalizacja

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences
74, rue Lauriston – 75116 Paris

Organizator

Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences