14-15 marca 2018

W dniach 14-15 marca 2018 roku w Paryżu odbył się – pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Pana Profesora Tomasza Młynarskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej we Francji – międzynarodowy kongres chemiczny II Assises franco-polonaises de chimie, współorganizowany przez PAN Stację Naukową w Paryżu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Poznańską oraz Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires (Instytut Badań i Inżynierii Supramolekularnej) Uniwersytetu w Strasburgu.

W konferencji wzięło udział blisko pięćdziesięciu wybitnych polskich i francuskich chemików, w tym laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 2016 roku – Pan Profesor Jean-Pierre Sauvage.  

14 marca w Pałacu Monaco – w Ambasadzie RP we Francji, odbył się uroczysty wieczór poświęcony Nobliście. Profesor Jean-Pierre Sauvage uświetnił tę uroczystość bardzo interesującym, także dla laików w tej dziedzinie, wykładem pt. Molecular machines in biology and in chemistry (Maszyny molekularne w biologii i chemii). 

Cały drugi dzień konferencji, odbywający się w paryskiej Stacji PAN, wypełniły odczyty naukowe, prezentacje posterów oraz debata na temat naukowych relacji polsko-francuskich w dziedzinie chemii: [link z nazwą programu]

To drugie z kolei spotkanie chemików w PAN SN w Paryżu zaowocowało także planami rychłego zdynamizowania i zacieśnienia polsko-francuskiej współpracy w tej dyscyplinie naukowej. 

Współorganizatorzy : 

UNISTRA [Uniwersytet Strasburski], Politechnika Poznańska, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.

 

2e Assises franco-polonaises de Chimie mają na celu upowszechnienie dokonań polskich i francuskich zespołów naukowych. Głównymi gośćmi spotkania będą dwaj laureaci Nagrody Nobla z chemii (1987, 2016): prof. Jean-Marie Lehn, członek zagraniczny PAN oraz prof. Jean-Pierre Sauvage, współtwórcy chemii supramolekularnej, której główne koncepcje zawierają w sobie wiele kierunków nowoczesnych badań. Samoorganizacja cząsteczek pełni istotną rolę w inżynierii kryształów, kluczowe jest też rozpoznanie molekularne i kompleksowanie wykorzystywanie cząsteczek w katalizie supramolekularnej. Dynamiczna chemia kowalencyjna pozwala na powstawanie dużych cząsteczek za pomocą kontrolowanych reakcji odwracalnych. Syntezy prowadzone w ramach badań naukowców zajmujących się chemią supramolekularną ukierunkowane są na otrzymywanie biomimetyków, mających na celu imitowanie struktury i własności naturalnych układów biologicznych oraz maszyn supramolekularnych o potencjale aplikacyjnym w nanotechnologii. Zastosowanie chemii supramolekularnej z powodzeniem wykorzystano w tworzeniu nowych materiałów, stanowiących podstawę nanochemii; nowych katalizatorów i przełączników molekularnych niezwykle istotnych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji. Natomiast oddziaływania małych ligandów z biocząsteczkami ma ogromne znaczenie w projektowaniu leków skutecznych w terapiach antynowotworowych i genowych. Zagadnienia te mają być przedmiotem konferencji naukowej (z wyodrębnioną sesją doktorantów) nt. „Chemia w wielu wymiarach: od kryształów poprzez katalizę do dynamicznych układów supramolekularnych”.

Zaproszonych badaczy francuskich i polskich łączy wieloletnia współpraca naukowa, której owocami są publikacje w renomowanych czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej oraz wspólne projekty badawcze. Liderzy w swoich dziedzinach przywiozą ze sobą doktorantów, co pozwoli młodym adeptom nauki poszerzyć horyzonty naukowe, a w dalekosiężnej strategii kontynuować wspólne badania w innych niż macierzysty ośrodkach.