Dotyczy: prowadzonej procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Usługa usunięcia szkody powstałej w wyniku zalania ścian pomieszczenia archiwum oraz sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu”

Informujemy, że w przedmiotowej procedurze w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez SARL FARON.

Pełna treść