Académie Polonaise des Sciences

Centre Scientifique à Paris

74 rue Lauriston

75116 PARIS

Invitation à déposer les offres  pour un service de nettoyage des chambres d’hôte et des locaux communs du Centre Scientifique.

Le service de nettoyage consiste à :

      1.Nettoyage des chambres d’hôte, enlèvement du linge et des serviettes, dépose du linge(en nombre maximum de 6 chambres par jour)

Les jours, où il y aura moins de chambres à faire, le reste du temps sera utilisé comme suit :

      2.Le ménage de la cuisine, de la salle à manger, du hall et des toilettes au sous-sol

      3.Nettoyage de la cage d’escalier

      4.Lavage périodique des fenêtres

L’offre devra proposer le prix du service décrit ci-dessus pour jours ouvrés, 3 heures par jour.

En plus, l’offre devra préciser s’il existe une possibilité de service le samedi, dimanche et les jours de fête avec l’indication de prix.

Pour le choix de l’offre sera pris en compte le prix et d’autres critères selon leur poids :

      a) Possibilité de souplesse en terme d’heures avec décompte hebdomadaire  –   15%      

      b) Possibilité de souplesse en terme d’heures avec décompte journalier       – 15 %

Nous vous informons, que la présente procédure n’entre pas dans le cadre de la législation relative aux marchés publics.

Le Centre se réserve le droit de ne pas souscrire à aucune offre sans en communiquer la raison.

Les locaux peuvent être visités les jours ouvrables entre 9h et 17h sur rendez-vous.

Les  offres sont à envoyer à l’adresse bureau.parispan@free.fr  avant le 19 août 2017.

Contact : Hubert Gburzyński, tel 0156901839, 06 85 10 16 42


 

Polska Akademia Nauk

Stacja Naukowa w Paryżu

74 rue Lauriston

75116 PARIS

 

Zaproszenie  do składana ofert na  usługi sprzątania pokoi gościnnych oraz pomieszczeń wspólnych budynku Stacji.

Usługa wykonywana przez jedną osobę w wymiarze 3 godzin dziennie polega na  :

      1.Sprzątaniu pokoi gościnnych w/g zestawienia dziennego (maksymalnie 6 dziennie)

W dni, w które liczba pokojów do sprzątania jest mniejsza od 6, pozostały czas  wykorzystywany będzie na :          

      2.Sprzątanie kuchni, jadalni,i toalet w podziemiu

      3.Sprzątanie klatki schodowej

      4.Okresowe mycie okien

Oferta powinna zawierać cenę za miesiąc usługi zdefiniowanej powyżej dla wymiaru 5 dni tygodniowo i 3 godzin dziennie.

Oferent powinien określić, czy oferuje możliwość sprzątania na życzenie w dniach wolnych od pracy z określonym cennikiem dodatkowym.

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę najniższa cena i inne kryteria wedle wagi:

a) Możliwość adaptacji godzin usługi do potrzeb w trybie tygodniowym  –   15%

b) Możliwość adaptacji godzin usługi do potrzeb w trybie  dziennym     – 15 %                                                                 

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy « Prawo Zamówień Publicznych ».

Stacja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Pomieszczenia można oglądać codziennie, w dni robocze  od godziny 9:00 do 17:00.

Oferty należy wysyłać mailem na adres  bureau.parispan@free.fr  do dnia 19 sierpnia 2017 r.

 

Dane kontaktowe: Hubert Gburzyński, tel. :  (+33)(1) 1 56 90 18 39, (+33) (0) 6 85 10 16 42