„Sympozjum na temat sterowania w energoelektronice, napędzie elektrycznym, odnawialnych źródłach energii oraz Smart Grid” odbyło się w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu w dniach 11-12 października 2022 i było pierwszym spotkaniem inauguracyjnym, inicjującym wydarzenia cykliczne. Poświęcone było nowym technologiom, które pojawiły się w elektrotechnice w ostatnich latach i zaowocowały rozwojem takich specjalizacji jak energoelektronika i napędy elektryczne, odnawialne źródła energii, Smart Grid, elektromobilność, magazynowanie energii, a przede wszystkim systemy wodorowe.

Historia systemów wodorowych sięga 200 lat – od napędzania pierwszych silników spalinowych do wykorzystania go w nowoczesnym przemyśle rafineryjnym. Wodór jest lekki, możliwy do przechowywania, cechuje się dużą gęstością energii i nie powoduje bezpośredniej emisji zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych. Jednakże, aby używać go jako podstawowego i „czystego” źródła energii, musi zostać dostosowany do wielu sektorów przemysłu, takich jak transport, budownictwo i wytwarzanie energii. W przyszłości sieci energetyczne będą inteligentne i zdominowane przez przekształtniki energoelektroniczne. Takie sieci będą obejmowały inteligentne generowanie energii, jej pobór z sieci oraz inteligentny rynek energii elektrycznej. Taki paradygmat energetyczny nazywa się „siecią zdominowaną przez przekształtniki energoelektroniczne” lub „siecią zdominowaną przez energię odnawialną”. Przekształtniki charakteryzują się szybką reakcją na zadane wymuszenia oraz niską odpornością na zakłócenia, dlatego zdolność takiej sieci do tłumienia wahań obciążenia i zakłóceń jest słaba. Aby uniknąć zagrożenia stabilności sieci, należy sterować i traktować te przekształtniki jako wirtualne maszyny synchroniczne. Ponadto, podział sieci na wiele podregionów i klastrów będzie wspierał wizję stworzenia niezawodnego i stabilnego paradygmatu inteligentnych sieci.

Podczas sympozjum, współorganizowanego przez PAN SN w Paryżu oraz Politechnikę Gdańską, podjęto dyskusję merytoryczną, mającą na celu naświetlenie aktualnych problemów badawczych w dziedzinie elektrotechniki. Oprócz problemów naukowych omówiona została kwestia współpracy przy przygotowywaniu projektów międzynarodowych pomiędzy ośrodkami naukowymi, a także kwestia wymiany studentów i pracowników na staże naukowe. Wydarzenie zaowocowało wymianą wspólnych doświadczeń oraz zainteresowań uczestników wydarzenia.

Termin wydarzenia: 11-12 października 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

prof. Marcin Morawiec (Politechnika Gdańska)

Diana Kogaczewska (PAN SN w Paryżu)