Konferencja, której współorganizatorem była Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, poświęcona była zaprezentowaniu Instytucji, które rzadko pojawiają się w debacie na temat Wielkiej Emigracji, a które stanowią jej integralną część. Prezentowane badania dotyczyły działalności wybranych stowarzyszeń, związków i organizacji powołanych przez Wielką Emigrację, działających na terenie Francji i Europy. Szczególnie interesujące było ukazanie towarzystw działających na francuskiej prowincji, ich wkładu w rozwój lokalnych środowisk francusko-polskich, europejskiej kultury oraz odtworzenie śladów materialnych, które po sobie zostawiły. Zaprezentowano źródła i ślady materialne świadczące o aktywności organizacyjnej Polonii co było próbą utrwalenia i upowszechnienia wspólnego polsko-francuskiego dziedzictwa kulturowego. W panelu odbywającym się w PAN SN w Paryżu wzięli udział badacze z uczelni polskich: Jerzy Kuzicki prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Iwona Pugacewicz prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centre de Civilisation Polonaise – Sorbonne Université , Izabela Kępka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja miała na celu nie tylko prezentację, ale też przedstawienie różnorodności polskich Towarzystw i organizacji działających w XIX stuleciu, odtworzenie ich geograficznego rozmieszczenia i zasięgu działania. Była to pierwsza tego rodzaju próbą spojrzenia na polski dorobek instytucjonalny za granicą.
Podczas konferencji przedstawiono i omówiono ostatnie badania polskich i francuskich badaczy na temat dorobku Polskiej Emigracji we Francji. Ukazano wzajemne instytucjonalno-polityczne powiązania i wpływy, przybliżono biografie najważniejszych działaczy co pozwoliło spojrzeć na polską emigrację z innego punktu widzenia. Konferencja zaowocowała podsumowaniem prowadzonych badań i chęcią kontynuacji współpracy.