9 grudnia 2008 roku w cyklu „Wspólna historia Polski i Francji” Maria Pasztor (Uniwersytet Łódzki) wygłosiła wykład na temat stosunków polsko-francuskich w latach 1944-1980, analizowanych poprzez pryzmat uwarunkowań zimnowojennych. Szczególną uwagę zwróciła na wpływ wielkiej polityki na stosunki gospodarcze, kulturalne, naukowe i międzyludzkie. Od roku 1948 roku w związku z zaostrzeniem retoryki zimnowojennej i walką z wpływami Partii Komunistycznej we Francji następuje pogorszenie relacji polsko-francuskich. Apogeum przypada na lata 1949-1953, kiedy to ma miejsce seria aresztowań i procesów obywateli francuskich przebywających w Polsce oskarżonych o szpiegostwo. Strona francuska odpowiedziała przeszukiwaniem lokali organizacji polskich, aresztowaniami i wydaleniem obywateli polskich z terytorium Francji. Ocieplenie stosunków następuje końcem 1953 roku po podjęciu przez Radę Państwa decyzji o zastosowaniu prawa łaski w stosunku do obywateli francuskich przebywających w polskich więzieniach. Od 1958 roku obserwuje się znaczącą poprawę, jej spektakuarnym przejawem jest wizyta premiera Cyrankiewicza we Francji (1965) i generała de Gaulle’a w Polsce (1967).