Dotyczy: prowadzonej procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Remont dachu budynku frontowego oraz oficyny Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu”

Informujemy, że w przedmiotowej procedurze w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez TIM.F.

Pełna treść