Dotyczy: prowadzonej procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkowej oraz serwis stacjonarnych aparatów telefonicznych będących na wyposażeniu Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu”.

Informujemy, że w przedmiotowej procedurze w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę NEXTPHONE

Pełna treść