W dniach 1-2 czerwca 2022 roku w Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Paryżu odbyło się „Sympozjum finalizujące realizację partnerskiego, Polsko-Francuskiego projektu HARMONIA finansowanego z Narodowego Centrum Nauki”. W Sympozjum uczestniczyli pracownicy naukowi i doktoranci z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IARFR PAN) w Olsztynie oraz francuscy współpracownicy z „Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement” (INRAE ): dr Julien Bobe (dyrektor „Laboratoire de Physiologie et Génomique des Poissons”) i dr Christophe Klopp (lider grupy bioinformatyków świadczących usługi dla biologów INRAE-SIGENAE). Spotkanie poprowadził dr hab. Daniel Żarski – koordynator projektu – który na wstępie przedstawił ogólną koncepcję projektu HARMONIA, czyli poszukiwanie markerów molekularnych jakości jaj u sandacza oraz zrozumienie roli poszczególnych molekuł w zdolności ikry do zapłodnienia oraz jej dalszego rozwoju. Należy podkreślić, że podczas realizacji tego projektu partnerzy francuscy wnieśli do grupy polskiej swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie biologii rozrodu ryb, transkryptomiki i bioinformatyki, natomiast partnerzy polscy wnieśli szczegółową wiedzę zootechniczną i biologiczną w zakresie rozrodu ryb oraz umiejętności badawcze w zakresie proteomiki. W tym sensie cztery podmioty uzupełniały się wzajemnie o różne ekspertyzy i możliwości laboratoryjne, tworząc unikalny, interdyscyplinarny zespół.

W poszczególnych sesjach Sympozjum prezentowane i szczegółowo omawiane były różne aspekty charakterystyki molekularnej ikry sandacza, tworzenia wielotkankowego atlasu transkryptomicznego badanego gatunku, jak również ewentualnego wdrożenia systemu edycji genomu w celu weryfikacji funkcjonalności niektórych genów specyficznych dla gonad u tego gatunku. Ważną częścią było również przedyskutowanie i określenie losu pozostałych danych oraz ponowne wykorzystanie już opublikowanych. Polscy i francuscy badacze dyskutowali nad możliwością współpracy przy obecnym projekcie badawczym dr hab. Daniela Żarskiego – SONATA BIS finansowanym również przez NCN – mającym na celu zbadanie wkładu rodziców w jakość potomstwa u innych gatunków okoni euroazjatyckich.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki wszystkich prac badawczych przeprowadzonych w trakcie projektu, które umożliwiły wygenerowanie po raz pierwszy kompleksowego profilu molekularnego ikry sandacza. Ponadto, część z tych prac pozwoliła na doprecyzowanie protokołów wylęgarniczych dla tego gatunku, które znajdują swoje zastosowanie w przedsiębiorstwach akwakultury w całej Europie.

Należy zauważyć, że projekt HARMONIA doprowadził do tej pory do opublikowania 6 artykułów naukowych z udziałem polskich i francuskich autorów, a co najmniej 3 są obecnie przygotowywane do złożenia w czasopismach naukowych. W wyniku tego Sympozjum pojawiły się dwa nowe projekty – przygotowane we współpracy z partnerami francuskimi – które mają być złożone do NCN w Polsce jeszcze w tym roku.

Termin wydarzenia: 1-2 czerwca 2022

Miejsce wydarzenia: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu (74, rue Lauriston)

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Daniel Żarski (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie)

Diana Kogaczewska (PAN SN w Paryżu)